Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 03:20 26/03/2020  

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI TÀI SẢN THU NHẬP 2019


   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN DƯ

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

Số:      /BB-TTHTVD

  

    Cẩm Lệ,  ngày     tháng 02  năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công khai tài sản, thu nhập năm 2019

 

 

          Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Trường Tiểu học Trần ban hành Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức và người lao động để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản,      thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Xác định thời gian, cách làm cho các bộ phận và cá nhân thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Yêu cầu

Thực hiện công khai đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

II. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Người có nghĩa vụ kê khai

         - Hiệu Trưởng

         - Phó Hiệu trưởng

         - Kế toán

2. Thực hiện kê khai

a) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

  b) Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

  c) Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

  d) Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

  đ) Mỗi cá nhân kê khai làm 01 bản và phải ký vào từng trang của Bản kê khai.  Nộp 01 bản gốc và 02 bản sao về Phòng Nội vụ quận để kiểm tra và kí nhận trước khi gửi, lưu (Trong đó bản gốc lưu tại Phòng Nội vụ, 02 bản sao lưu tại cơ quan, đơn vị nơi người kê khai công tác và người kê khai)

    Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được thực hiện bằng bản mềm, hoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện, người kê khai bổ sung việc kê khai bằng bản cứng ngay sau ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp phải điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện theo chỉ định của bác sỹ thì thực hiện việc kê khai ngay sau ngày về cơ quan làm việc bình thường.

3. Thời gian kê khai

- Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 10/12/2019: Tiến hành phổ biến việc  kê khai tại đơn vị.

- Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019: Cá nhân tiến hành kê khai.

- Ngày 31/12/2019: Cá nhân nộp bản kê khai cho lãnh đạo đơn vị.

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Hình thức công khai

- Thực hiện công khai tại cuộc họp

Căn cứ phạm vi công khai nêu tại Khoản 2 Mục này, tổ chức cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập có thành phần tương ứng với phạm vi công khai như sau:

a) Cuộc họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;

b) Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công một người đọc các Bản kê khai tài sản, thu nhập hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham dự của đại diện Ban chấp hành công đoàn đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có);

c) Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì họp lại và kiểm điểm trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.   

4. Thời hạn họp công khai

Trong khoảng thời gian từ sau khi Phòng Nội vụ kí nhận và gửi lại bản kê khai cho đơn vị đến ngày 20/3/2020.

-         Niêm Yết tại bảng công khai

IV. LẬP VÀ NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

  Sau khi thực hiện công khai, nhà trường hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

          1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Báo cáo việc triển khai thực hiện hoạch Tổ chức minh bạch và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (nội dung báo cáo phải nêu được quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quy định về minh bạch tài sản; kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; đề xuất, kiến nghị nếu có).

- Danh sách công chức, viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị (theo mẫu);

- Các Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân (theo mẫu);

- Các biên biên bản họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị (theo mẫu);

  2. Thời hạn nộp hồ sơ

  - Nộp về Phòng Nội vụ trước ngày 22/3/2020

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.  

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị

- Phổ biến công khai Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị;

- Đôn đốc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai khai đúng yêu cầu về thời gian trong kế hoạch;

- Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch này;

- Hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập về Phòng Nội vụ đúng yêu cầu và thời hạn.

         Trên đây là kế hoạch tổ chức công khai tài sản, thu nhập năm 2019 của trường Tiểu học Trần Văn Dư./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (để b/c);

- Lưu: VT, HT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Phạm Thị Em

 

Số lượt xem : 1371