Năm học 2021 - 2022

Đăng nhập

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:52 04/12/2019  

Kế hoạch công khai tài sản 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN DƯ

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-TTHTVD

        Cẩm Lệ,  ngày       tháng  3  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Công khai tài sản và thu nhập năm 2018

 
   

 

 

Thực hiện công văn số 22-CV/PNV ngày 05/3/2019 của Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018, Trường Tiểu học Trần Văn Dư xây dựng kế hoạch tổ chức công khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

 

1. Thành phần công khai tài sản, thu nhập năm 2018

          - Bà Phạm Thị Em                                      Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

          - Bà Nguyễn Thị Trinh                       Chức vụ: Kế toán

 

2. Thời gian công khai:         Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 27/3/2019

 

3. Hình thức công khai: Niêm yết tại bảng công khai của Trường Tiểu học Trần Văn Dư         

 

4. Tổ chức thực hiện:   

- Lãnh đạo trường niêm yết bảng kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của các chức danh được công khai tại bảng nội dung công khai của nhà trường.

- Nhà trường phối hợp với Công đoàn thông báo việc công khai tài sản, thu nhập năm 2018 của các chức danh được công khai trong đội ngũ CBGVNV; xác lập biên bản tổ chức công khai.

 

          Trên đây là Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Trường Tiểu học Trần Văn Dư. Đề nghị các cá nhân, đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc/.

 

 

Nơi nhận:                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường;

- Công đoàn;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                                                                                                         Phạm Thị Em

Số lượt xem : 2024